Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Naše projekty - Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy (www.pruhlednadoprava.cz)

Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy (www.pruhlednadoprava.cz)

Ministerstvo dopravy vynakládá ročně desítky miliard korun ze státního rozpočtu a evropských fondů na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury. Výsledky auditů i nálezy NKÚ přitom ukazují, že zdaleka nefunguje jako dobrý správce. Projekt se zaměřuje na monitorování slabých míst a prosazování kvalitativní změny v rozhodování a praxi Ministerstva dopravy a jeho podřízených složek (ŘSD, SŽDC, ŘVC,SFDI) a dalších organizací, které má kontrolovat.

Projekt sleduje dvě zásadní oblasti:

V oblasti vlastnické politiky ministerstva dopravy vzhledem k jeho podřízeným organizacím a podnikům, které MD kontroluje, projekt sleduje, jakým způsobem probíhají nominace členů správních a kontrolních orgánů, jak vykonávají svou funkci, jakým způsobem probíhá ze strany ministerstva řízení těchto organizací, nakolik je jejich hospodaření transparentní, zda probíhá vyhodnocování fungování a výkonnosti těchto organizací a firem s ohledem na stanovené cíle, nakolik stanovy nebo vnitřní předpisy těchto subjektů jasně alokují odpovědnost za konkrétní rozhodnutí atd. 

Druhou klíčovou oblastí je sledování kvality a efektivity projektového řízení vzhledem k přípravě a realizaci investic do dopravní infrastruktury. Na základě tří případových studií nedávno dokončených nebo ještě probíhajících projektů jsme identifikovali nedostatky projektového řízení (od přípravy projektu přes proces zadávání veřejné zakázky, průběh soutěže a výběr dodavatele až po realizaci a převzetí díla), definovali potřebná opatření ke změně a ta následně prosazujeme (směrem k MD/vládě, NKÚ, i parlamentu). Při realizaci projektu komunikujeme s institucemi, kterých se projekt bezprostředně týká, tj. zejména s Ministerstvem dopravy a dalšími institucemi, které mohou pomoci prosazovat potřebná opatření do praxe.

Období realizace: srpen 2014 - červenec 2016

Realizátor projektu: Dopravní federace NNO v partnerství s Naši politici, z.s., a ve spolupráci s organizacemi Oživení a Frank Bold.

Dopravní federace sdružuje ekologické a protikorupční organizace s cílem prosadit moderní koncepci dopravy a vytvořit prostor pro zdravý a bezpečný život občanů.

Podrobnější informace a výstupy projektu jsou k dispozici na stránkách projektu www.pruhlednadoprava.cz.

Publikace a analýzy vzniklé v rámci projektu:

Analýza: Vlastnická nepolitika ČR v resortu dopravy aneb Kdo řídí České dráhy a další podniky v dopravě? – analýza podrobila bližšímu zkoumání dvě oblasti správy a řízení státem vlastněných podniků v resortu dopravy – výkon vlastnických práv vůči svým podnikům a tomu, jak byli nominováni a kdo jsou lidé, kteří zasedají v jejich kontrolních orgánech. Základní nedostatky ukazují na konkrétních příkladech velkých státních firem České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a ŘLP, s.p.

Analýza: Jak zlepšit nominace v dopravě? Vybraná rizika řízení organizací podřízených Ministerstvu dopravy: SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC - Předmětem analýzy jsou systémové nedostatky v řízení státu podřízených organizací v kontextu jejich personálních politik. Vybraná témata jsou identifikována a určena na příkladu vybraných SPO, které představují klíčové instituty státu pro financování, budování a správu dopravní infrastruktury. Jedná se konkrétně o:

Analýza: Personální politika státu ve strategických státních společnostech 2010–2015 - Která sleduje obsazování dozorčích rad a představenstev u osmi strategických státních podniků v posledních pěti letech. Analýza srovnává tři poslední vlády a ukazuje mimo jiné na přetrvávající politický charakter nominací.

Analýza: Personální politika státu v dopravních společnostech 2014/2015 - Analýze byla podrobena aktuální personální politika vládní koalice realizovaná mezi roky 2014-2015 v deseti významných společnostech v oblasti dopravy. Předmětem zkoumání byly veškeré nominace do těchto podniků, a to z hlediska způsobu a okolností nominačního procesu. Zkoumána byla kritéria výsledků případného předchozího výkonu veřejných funkcí a osobní integrity, profilové složení rad (odborníci / úředníci / osoby spjaté s politickými stranami apod.), pozornost byla věnována praxi nově založeného Vládního výboru pro personální nominace. 

Osoba zodpovědná za koordinaci projektu ze strany NP: 
Michal Voda e-mail: voda@nasipolitici.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz